ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia našich klientov je pre nás dôležitá. Nasledovné podmienky slúžia pre Vás, aby ste mali prehľad najmä o tom, prečo, ako, aké údaje o Vás spracúvame a aké máte práva.

Prevádzkovateľom je:

chatyliptov s.r.o.

Sídlo: Okoličné 126, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 52 172 899, DIČ: 212 093 2473

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky (0903 502 850), e-mailom (chaty@chatyliptov.sk) alebo poštou na adrese nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime predovšetkým:

 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR”),
 • ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú,
 • zákonom o č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • a ďalšími predpismi.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje potrebujeme najmä preto:

 • aby sme Vám mohli poskytnúť právnu službu; článok 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR,
 • aby sme plnili rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; článok 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
 • aby sme chránili oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb; článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • aby sme Vás mohli v budúcnosti kontaktovať s ponukou právnych služieb; článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Komu môžu byť údaje sprístupnené

Sme viazaní mlčanlivosťou a rovnakou povinnosťou zaväzujeme akúkoľvek osobu, ktorá sa dostane do styku s osobnými údajmi. Osobné údaje fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti, napr.:

 • zamestnancom,
 • zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,
 • našim účtovným a daňovým poradcom,
 • Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo
 • poskytovateľom softvérového vybavenia.

 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nezamýšľame.

 

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len do času, pokiaľ ich potrebujeme na vymedzený účel. Po tejto dobe ich uchovávame/archivujeme. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.

Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia

Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov.

Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu. Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať. Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu. Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.


Ako získavame Vaše osobné údaje

Najčastejšie získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás ako našich klientov. V takomto prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné; prípadné odmietnutie poskytnutia niektorých osobných údajov môže mať vplyv na kvalitu poskytnutej právnej služby. Osobné údaje o Vás môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje spravidla získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo iných zákonných zdrojov. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania, a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať naše povolanie.

Vaše práva dotknutej osoby

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj žiadať ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa Čl. 22 GDPR.

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

Spracúvanie súborov cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením Vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre Vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať Vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky, napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely správneho zobrazovania internetovej stránky a sledovania návštevnosti. Použité súbory cookies nespracúvajú žiadne osobné údaje, vrátane IP adresy, geografickej polohy alebo histórie prechádzaného obsahu.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

ZDIEĽAJ